PAK KARBOWSCY SJ, która jest właścicielem Hotelu Vabank otrzymała dofinansowanie w ramach działania 3.4. Cel projektu: przeciwdziałanie kryzysowi wywołanemu przez COVID-19, planowane efekty: zakup materiałów potrzebnych do prowadzenia działalności. Wartość projektu: 311.142,63, wkład EFRR: 100%.

Jest to dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Hotel Vabank
ul. Rynek 9
87 - 400 Golub - Dobrzyń
T: +48 56 682 02 70
M: recepcja@hotelvabank.pl